باشگاه مشتریان

سامانه سام سیروان به ازای استفاده از دستگاه های کارت خوان شرکت الکترونیک کارت دماوند(نماینده رسمی شاپرک) ، هدایای ویژه ای در نظر گرفته است.